نزّاری از تابستان است،-دختر چنین گفت-

و آنگاه

اشک ها فرو ریخت.


از زیباترین هایکوهایی که تا به حال خوندم، ولی سراینده اش نمی دونم کی هست؟ کسی می دونه؟