وَ اِن تَکُن الابدانُ للموتِ اُنشأت          فَقَتلُ امرئٍ بالسیف فی الله اجمل

یعنی اگر بدنها برای مردن آماده شده، پس چه بهتر که در راه خدا با شمشیر قطعه قطعه گردد.برگرفته از جلد دوم کتاب حکمت ها و اندرزهای شهید مطهری، صفحه 24