این شماره، احتمالا آخرین سی دی تی نویسی باشه. خودم هم فکرش رو نمی کردم

ولی شد دیگه. البته کمی که نه، خیلی تلخ. دقیقا مصداق اون جمله شهاب حسینی توی درباره الی

یک پایان تلخ بهتر است از یک تلخی بی پایان

التماس دعا