مشکلات و سختی ها گاهی به حدی فشار می آورند که کم می آورم.


اگر نبود دوستان شفیقی که دیدن و هم کلام شدن با ایشان کلی حالم را خوب می کنند؛ واقعا نمی دانم واکنشم به این سختی ها چه بود....


مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم....