پنج هیچ رقمه وجه اشتراکی با هشتاد و چهار ندارد....

نوروز سختی بود، خیلی سخت....