بسم الله الرحمن الرحیم

مرد گفت تمام بچه هام شهید شدن

بعد به سجده رفت.

نمی دونم تو سجده چه گفت ولی قطعا خدا رو شاکر بود.


خدایا چرا هیچ کاری از دست من برای این مردم ساخته نیست