سلام که اسم خداست

"سلام علیکم" یعنی خدا با شماست

پس

سلام علیکم

«مقتبس از دیالوگی از فیلم یک تکه نان