خبر خوب اینکه استاد جوانم در دانشگاه که با ایشان پروژه کارشناسی گذراندم و کلی درس خوب برای چگونه زیستن و همچنین بهتر زیستن از ایشان یاد گرفتم، دیروز دانشیار شدند.


تا چند دقیقه دیگر هم عازم شیرینی فروشی هستم که شیرینی بگیرم و ببرم دانشکده!