سیدجعفر شهیدی از تاریخ نگاران مورد علاقه من است. این دو یادداشت استاد رسول جعفریان درباره دکتر شهیدی، یکی نگاه یک استاد تاریخ به یک تاریخ دان ادیب است و دیگری هم مروری است بر آثار تاریخی استاد شهیدی: