یا رب از ابر هدایت برسان بارانی

پیش تر زانکه چو گردی ز میان برخیزم


حافظ


مصرع دوم تشبیه بسیار زیبایی داره که ایهام لطیفی هم درش نهفته است؛ ولی اصل همان حرف مصرع اول است.

خدایا برسان طراوت باران هدایت را...