کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود

و انسان با نخستین درد.


در من زندانیِ ستم گری بود

که به آوازِ زنجیرش خو نمی کرد-

من با نخستین نگاه تو آغاز شدم.


بخشی از شعر آیدا در آینه؛ احمد شاملو