به رحمت سر زلف تو

واثقم

ور نه...


کشش چو نبود از آن سو

چه سود؟

کوشیدن...حافظ