خورشید می

ز مشرق ساغر طلوع کرد

حافظ


تصویر اخذ شده از پرتال جامع آستان قدس رضوی