هرگز کسی این گونه فجیع به کشتنِ خود برنخاست که من به زنده گی

نشستم!احمد شاملو؛ مجموعه آیدا در آینه