در کتاب های حدیث بابی یا کتابی بنام «فضائل» می بینیم که در ذیل آن حدیث ها در ستایش شخصی یا قبیله ای یا خاندانی یا شهرکی آمده است. یا در کتاب های تاریخ روایت ها می بینیم که در فتح های اسلامی خاندانی مشخص در بیشتر این فتح ها حاضر بوده است. این روایت ها را باید با تردید و در پاره ای موردها با دیدۀ انکار نگریست. متأسفانه بسیاری از این حدیث ها پایۀ تاریخ سدۀ اول و دوم اسلام گردیده است و چه اندازه وظیفۀ تاریخ نویسی دشوار است که بخواهد گفتۀ درست یا نزدیک به درست را از میان این روایت ها بیرون آورد.


تاریخ تحلیلی اسلام؛ سیدجعفر شهیدی؛ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛ مرکز نشر دانشگاهی؛ چاپ چهارم؛ بهار 1387 صفحه 191