عجب ماه رمضانی بر من گذشت. تا به حال در تمام عمرم، این طور ماه رمضان از من عبور نکرده بود؛ به قول عرب ها، عبور کرد؛ عبور کردنی!


سی خرداد ۱۳۹۶

۲۵ رمضان ۱۴۳۸