یکی از اعمال شب نیمه شعبان، خواندن دعای کمیل است.

یا رب یا رب یا رب

قو علی خدمتک جوارحی

واشدد علی العزیمه جوانحی

و هب لی الجد فی خشیتک

و الدوام فی الاتصال بخدمتک...


پروردگارم! اعضاء و جوارحم را در راه خدمت

به خودت قوّت بخش.

و پای عزم و همّتم را استوار ساز

و در ترس از خودت مرا جدّیت بخش

و در خدمت مدام به خودت مرا مستدام ساز...

(ترجمه از سید مهدی شجاعی)


ان شاءالله که اول همه مون به فکر سربازی برا حضرت حجت باشیم و دوم اینکه سربازان خوبی برای مولا باشیم.