یک توصیه برادرانه:


هر وقت خیلی شرایط طوری شد!!!که خواستی شکایت کنی، استعدادهای اهدایی ات را یاد کن، و به یاد آور که چگونه به ثمر نرساندی شان و بعضا هدرشان دادی و دم فروبند و طلب عفو کن!