لحظه تحویل سال کنار عزیزترینم در میان زنده گان گلزار شهدای شهرمان بودم.

یاد بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یرْزَقُونَ افتادم.


خداوندا! اگر اینان زنده هستند؛ پس ما چه هستیم...

خداوندا به حق این زنده گان تمامی دوست داران زنده بودن را زنده بگردان