خدایا

توفیق مان ده که شرمنده حضرت ام ابیها نشویم...


یا وجیهة عندالله اشفعی لنا عندالله...