اولین روز از آخرین سال سومین دهه زندگی!
بیست و نه شهریور نود و پنج