بسم الله الرحمن الرحیم

فرا رسیدن پانزدهمین سی دی تی را به خودم تبریک عرض می کنم.

سخت هست ولی از اینکه دارم نزدیک می شوم، مسرورم.


امروز دقیقا در پانزدهمین ماه اتفاقی افتاد: فرد نزدیکی که اتفاقا خیلی هم نزدیک است، سقط من عینی شد. ایشان فرد بددهان و هتاکی است، ولی یک سری الزامات اجازه نمی داد که این گونه بشود (سقط من عینی را می گویم)، ولی امروز این هتاکی نسبت به عزیزی و خانواده اش که برای من بسیار محترم و شاید مقدس هم هستند رسید و به این مرحله که رسید جواب هتاکی هایش را شنید و وقع ما وقع.


حرف دیگر اینکه اگر کتاب خارق العاده بینوایان ویکتور هوگو را نخوانده اید خواندنش را شروع کنید، بدون هیچ تعارف و اغراق، حیف است که انسان این کتاب سترگ را نخواند.

این جمله از کتاب را از طرف بنده هدیه داشته باشید، البته این کلام زیبا سکه مسینی است از گنج بینوایان:

دریغا! بدبخت کسی که چیزی جز تن ها و شکل ها و نماها را دوست نمیدارد. مرگ، همه چیز را از وی خواهد ربود. بکوشید تا عاشق جانها باشید؛ همه جا بازشان خواهید یافت.

بینوایان، ویکتور هوگو، ترجمه حسینقلی مستعان، نشر امیرکبیر، جلد دوم صفحه 1123