بسیار اتفاق خوشایندی است؛ اینکه صبح چهاردهمین هفدهم، دوست صمیمی چندین ساله ات تماس بگیرید و با صدایی خواب آلود بگوید دیشب عقد کردم و تو از فرط خوشحالی بگویی نیاز نیست شیرینی بدهی، اصلاً من به جای تو شیرینی می دهم....


ان شاالله که عاقبت هردوشان به خیر باشد و این اتفاق مبارک باعث نشاط مادی و معنوی هر دو شان باشد.

واقعا خبر خوب و دلچسبی بود