دوستی دارم که درباره سعدی عزیز حرف های جالبی می زنه. مثلاً درباب سفرهای سعدی ان قلت های جالب و ناشنیده ای مطرح می کنه.

این تک بیت را هم از من هدیه داشته باشید(با صدای شهرام ناظری بخوانید!)

سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر

دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست