بسم الله الرحمن الرحیم

تحلیل من بر حسب تجربه این هست که آدم توی شرایط سختی، روحیه اش حساس تر می شود؛ یعنی اگر عکس العمل یا واکنش دوستی بر یک رفتار در شرایط طبیعی وی را نمی رنجاند، در شرایط سختی ممکن است همان عکس العمل یک دوست در برابر همان عمل سابق فرد باعث آزردگی خاطر فرد شود.

دوستان من هر کجا هستند ان شاالله جسما و روحا در شرایط خوبی باشند و دعاهای خیرشان مستجاب باشد.