باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش

برجفای خار هجران صبر بلبل بایدش

ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال

مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش

رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار

کار ملک است آنکه تدبیر و تأمل بایدش

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست

راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام

هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش

نازها زان نرگس مستانه اش باید کشید

این دل شوریده تا آن جعد کاکل بایدش

ساقیا در گردش ساغر تعلل تا بچند

دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش

کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود

عاشق مسکین چرا چندین تحمل بایدش


حمد و سپاس مخصوص پروردگار است و جز این نیست. خداوند را عمیقا شاکرم و عذرخواهم بابت آنچه او می داند و دیگران نمی دانند و هر آنچه او می داند و اجازه داده است دیگران هم بدانند.

مرغ زیرک نیستم ولی تحمل را لازم می دانم. مولا علی حدیثی دارند با این مضمون که اگر در حال ناسپاسی از پروردگار هستید، و اوضاع هم مناسب است و مشکلی برایتان وجود ندارد، نگران باشید. یک زمانی از این حدیث و اینکه چرا مشکلی پیش نمی آید نگران بودم، ولی الان دیگه نیستم. مرغ زیرک نیستم، ولی دارم تحمل را تمرین می کنم.

الهی به حق آن چهارده برگزیده ات، من را از دامان این بزرگواران هستی دور مکن، الهی به حق ام ابیها.....