انگار دوست شیرازی هم از احوال ما بی خبر نیست:


فاتحه ای چو آمدی بر سر خسته ای بخوان...