ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید

هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند


تقدیم به ساحت ائمه معصومین علیهم السلام و به امید اینکه روزی به قول شاعر مستحق شویم و زکاتمان را بگیریم


من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب

مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند