خداوند را شاکرم که نادان ها برایم تحمل کردنی هستند، اگر از مصاحبت با این جماعت مشعوف می شدم چه باید می کردم!!!