بسم الله الرحمن الرحیم


خداوند را شاکرم که صبر به اندازه مصیبت نازل می شود