روزها گر رفت گو رو باک نیست

تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست