بسم الله الرحمن الرحیم

روزها به کندی می گذرند. 7 ماه زمان کمی است؟ به خیلی از شرایط بستگی دارد، گاهی هفت سال بسیار کم است و گاهی 7 ماه بسیار زیاد.

و حرف آخر اینکه: (بخشی از یکی از پست های قدیمی همین وبلاگ)

Geology is the study of  pressure and time

That’s all it take, really

PRESSURE

AND

TIME