تقریبا شده پنج درصد.

خداوند رو شاکرم.

چای تا آب جوش روش نریزه که رنگ نمی گیره؛ البته اگر چای ش مرغوب باشه. امیدورم که جنس ما هم مرغوب باشه

اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا