من مفسر قرآن نیستم، ولی با توجه به سواد عربی ناقصی که دارم، مع، معنی همراه می دهد،

استاد بهاالدین خرمشاهی ترجمه کرده است: فان مع العسر یسرا؛ بی گمان در جنب دشواری، آسانی است