مشکل از جایی شروع میشه که آدم به او متصل نباشه؛ این اتصال که برقرار نباشه، فاجعه شروع میشه. البته اگه باهوش باشی فاجعه که شروع شد می فهمی که به جایی وصل نیستی و اون وقت هست که می فهمی اذا محصوا بالبلا قل الدیانون...