بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر

بار دگر روزگار چون شکر آید


یک بخش بر 28

خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر می کردم، سخته، ولی احتمالا لازمه

اگر یادداشت مکتوبم نبود، تا حالا...

احسنت بر قلم....