بسم الله الرحمن الرحیم

امروز از استادی جدا شدم

که چند سال درس عشق، زندگی و اخلاق را در محضرش تلمذ کردم

خیلی برایم سخت بود

ولی امیدوارم

امیدوارم به این بیت حافظ

چون سرآمد دولت شب های وصل

بگذرد ایام هجران نیز هم

لابد حافظ یه چیز یا چیزهایی می دونسته که این حرف رو زده

امیدوارم بتوانم تا ابد در محضر این عبد صالح خداوند باشم، در کنار دیگر اولیای الهیبگذرد ایام هجران نیز هم