ان الحسین مصباح الهدی و السفینه النجاه


کاش به کنه این سخن پیامبر پی می بردم