بسم الله الرحمن الرحیم

خدایا کاشکی همیشه باور داشتم که هیچ وقت مدیون بنده هات نمی شی