الحق اوسع الاشیا فی التواصف و اضیقها فی تناصف(امام علی (ع))

حق آسان ترین چیزهاست به زبان و مشکل ترین کارهاست در عمل.


برگرفته از جلد اول کتاب حکمت ها و اندرزها از شهید مطهری