امروز دوستم مصطفی در اثر حادثه رانندگی فوت کرد

کاش می دانستیم که مرگ چقدر به ما نزدیک است