به نظرم مهم ترین مسأله ای که هر انسان باید برای خود حل کند مرگ است.

در حدیث داریم: «باهوش ترین مردم کسی است که از همگان بیشتر در یاد مرگ است»