بعد از مدت ها، امروز این بیت مولوی رو فهمیدم

آب کم جو تشنگی آور بدست

تا بجوشد آبت از بالا و پست