زاهد ایمن مشو از بازی غیرت زینهار

که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست


خدایا خودت به داد برس