و روایت شده است که اندک اتفاق می افتاد که آنحضرت (ع) بر منبر می نشستند بدون این که در مقدمه خطبه بفرمایند: ای مردم، به خدا تقوا بورزید و هیچ کسی بیهوده آفریده نشده است تا بازی کند و بی اصل و تکلیف هم رها نشده است تا به زندگی بی فایده بپردازد....

بخشی از حکمت 370 نهج البلاغه